Kritéria přijímání dětí do mateřské školy

 

 KRITERIA K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ JÍVOVÁ

 

 

Č. Kritérium Body

 

 

1

Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky , tedy dítě, které dosáhlo 6 – ti let věku v období od 01. 09. do 31.8.  příslušného školního roku  a dítě s odloženou školní docházkou, starší má přednost před mladším (§ 34 odst. 4 školského zákona).

 

 

15

2 Trvalý pobyt dítěte (přednostně v obci Jívová a Hraničné Petrovice).

 

10

 

3 Dítě hlásící se k celodenní docházce, které dovršilo k 31.8. příslušného školního roku 4 let, starší má přednost před mladším (§ 34 odst. 4 školského zákona).  

7

 

4

Dítě hlásící se k celodenní docházce, které dovršilo k 31.8. příslušného školního roku 3 let, starší má přednost před mladším (§ 34 odst. 4 školského zákona).  

5

5 Dítě, jehož sourozenec  bude  po 1. 9. příslušného  školního roku navštěvovat MŠ Jívová. 2

 

6 Dítě hlásící se k celodenní docházce, které dovršilo k 31.8. příslušného školního roku 2 let, starší má přednost před mladším. 1

 

 

DŮLEŽITÉ!

 1. Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

 1. Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let, na základě žádosti zákonného zástupce. Podle podmínek školy, počtu míst a vzájemné dohodě, může být přijato výjimečně dítě mladší 3 let, které splňuje podmínky k přijetí a zvládá základy hygieny a samoobsluhy.

 

 

 1. Mateřská škola může přijmout dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má o nich doklad, nebo potvrzení lékaře, že se nemůže očkování pro trvalou kontraindikaci očkování podrobit. Požadavek je stanoven na základě § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

 

 1. Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33. Z toho ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoli v poskytování péče. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí tedy od počátku být připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem mateřské školy Jívová (mělo by tedy zvládnout základní společenské a osobní návyky – samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst se lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, používat WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat, umýt se,  samostatně se oblékat a obouvat, komunikovat s dospělou osobou). Rodiče jsou škole nápomocni v pravidelnosti návyků, hygieně, oblékání a vedou děti k úctě k dospělým.
 1. Termín a dobu zápisu dětí do mateřské školy na následující školní rok, stanovuje ředitelka školy, po dohodě se zřizovatelem. Zákonný zástupce obdrží u zápisu žádost o přijetí, evidenční list, kritéria přijímání dětí a další informace. Tiskopisy  vrátí vyplněné, potvrzené lékařem (§50 zákona č.258/200Sb. v platném znění, včetně potvrzení o očkování) a podepsané ředitelce školy v určeném termínu.
 2. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout  v MŠ, a to od 1.4. do 20.4. příslušného kalendářního roku. Formulář žádosti je také zveřejněn na www stránkách školy – www.msjivova.cz.
 3. Zákonní zástupci dítěte si k zápisu do MŠ s sebou přinesou rodný list dítěte a OP.
 4. Při  přijetí stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dny docházky a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole a  pokud má rodič zájem, podmínky adaptačního režimu.
 5. Ředitelka rozhodne o přijetí podle stanovených kritérií (§ 34 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon) a na základě správního řízení.
 6.  Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů, respektive počtem splněných kritérií. Všechny hodnocené skutečnosti se posuzují k okamžiku podání žádosti od 1.9.
 1. V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším). V případě rovnosti výsledného součtu bodů a shodného data narození, rozhoduje pořadí příjmení (resp. počáteční písmeno příjmení, tak jak jdou za sebou v abecedě).

 

 1. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, tj. na nástěnkách jednotlivých míst výkonu činnosti mateřské školy, a to po dobu 15 dnů.

 

 

 1. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno poštou do vlastních rukou.

 

V Jívové 1.3. 2016                                               Mgr. Žaneta Fryčáková, ředitelka MŠ