Co by mělo Vaše dítě zvládat před vstupem do MŠ

 1. Znát své jméno a příjmení.
 2. Pozdravit, požádat, poděkovat
 3. Reagovat na pokyn – přijít, podat, počkat, sednout si
 4. Být zvyklé na to, že maminka se vzdálí a zase se  vrátí
 5. Snažit se uklízet hračky
 6. Umět si říci, co chce a co potřebuje.
 7. Poznat si vlastní oblečení, spolupracovat při  oblékání.
 8. Umět si obout a zout boty.
 9. Umět se vysmrkat.
 10. Držet lžíci, umět se najíst, sedět  v klidu při  jídle u stolu ( děti od 4 let, používat  příbor).
 11. Umět pít ze skleničky a hrnečku. 
 12. Používat toaletu ( děti od 4 let samostatně i po velké)
 13. Umět si mýdlem umýt ruce a utřít se do ručníku
 14. Umět si vyčistit zoubky
 15. Umět chodit po schodech
 16. Ujít během pobytu venku kratší vzdálenost

 

Předškolní vzdělávání  spočívá především ve vzdělávací činnosti, NIKOLIV V POSKYTOVÁNÍ PÉČE.

Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem školy ( vyplývá  to z  ustanovení §33 zákona 561/2004 ŠZ, kde jsou vymezeny cíle předškolního vzdělávání).

Rodiče,  pomozte nám tyto dovednosti zvládnout tím, že je budete s dítětem nacvičovat doma. Buďte prosím trpěliví, a důslední.

Děkujeme!


 

Oblast výchovy a vzdělávání, práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání.

Mateřská škola je předškolní vzdělávací zařízení s vyučovacím jazykem českým.

Hlavní činností školy  je oblast výchovy a vzdělávání a je řízena pedagogickými pracovníky s odborným vzděláváním.  Výchovně vzdělávací činnost v Mateřské škole se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu  s názvem „TŘÍDA PLNÁ POHODY“, který je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, v souladu s koncepcí školy. Rozvíjí osobnost dítěte a nenásilně vzdělává ve všech oblastech.

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole.

Škola v rámci výchovy a vzdělávání:

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte
 • podílí se na jeho rozumovém, tělesném, citovém a také zdravém rozvoji
 • podílí se ve spolupráci s rodiči na osvojování základních pravidel chování
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů
 • vytváří předpoklady pro základní vzdělávání

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami vedenými v § 2 odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále  jen „ Školský zákon) a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanovením Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb.o předškolním vzdělávání (dále jen „ Vyhláška o MŠ“) v platném znění.